Montenegrin

Pojašnjenje na Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom - Rashodi za službena putovanja

 

Poštovani ponuđači,

Obavještavamo Vas da je jedno zainteresovano lice dana 20.03.2015.godine zatražilo objašnjenje u pogledu cijene usluge koja se odnosi na rezervaciju hotelskog smješta prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda šopingom br. 05-404/15-4615/1, objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 09.03.2015.

Odgovor: Ponuđač navodi cijenu u ponudi u skladu sa članu 84 Zakona o javnim nabavkama. Isključivo je pravo Ponuđača da odredi visinu cijene koju će navesti u ponudi

Seminar na temu "Integracija Crne Gore u NATO" 18.03.2015

Dana 18. marta 2015. godine u opštini Kotor održan je seminar na temu "Integracija Crne Gore u NATO" u organizaciji Uprave za kadrove i Komunikacionog tima Savjeta za članstvo Crne Gore u NATO.

Prisutne je pozdravio predsjednik opštine Kotor dr Aleksandar Stjepčević.

Predavač na seminaru je bio dr Mehmedin Tahirović uz učešće gosta predavača, ambasadora Republike Turske u Crnoj Gori Mehmet Niyazi Tanilir. Ambasador Tanilir je govorio na temu "Iskustva i benefiti članstva Republike Turske u NATO". Ambasador Tanilir je istakao istorijske okolnosti ulaska Turske u NATO, s obzirom da je Turska članica alijanse od 1952. godine.

Dr Tahirović je govorio o razlozima koji opredjeljuju ulazak Crne Gore u NATO posebno ističući važnost teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta Crne Gore.

Na seminaru je bilo 34 polaznika koji su pokazali visok nivo interesovanja za ovu temu.

Foto galerija

PREZENTACIJA STRATEGIJE ZA PROFESIONALNI RAZVOJ LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 2015-2018

 

Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Zajednicom opština Crne Gore predstavila Strategiju za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika za period 2015-2018, kao i Akcioni plan za njenu implementaciju.

Podsjećamo da je Vlada Crne Gore 15.januara 2015.godine donijela Strategiju za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika za period 2015-2018, i usvojila Akcioni plan za sprovodjenje Strategije za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika za period 2015-2016. Ovdje možete preuzeti Strategiju.

Danas je održan prvi, od tri predvidjena sastanka na kojem su predstavnici Uprave za kadrove, Ministarstva unutrašnjih poslova i Zajednice opština CG predstavili pomenutu Strategiju i ukazali na predstojeće obaveze. Ovdje možete preuzeti Agendu.

Naredna dva sastanka su planirana za 19.mart – koji će se održati u Baru za opštine južne regije i 20.marta Bijelom Polju za opštine sjeverne regije.


ODLAGANJE SEMINARA „Inspekcijski nadzor"

Seminar na temu „Inspekcijski nadzor" koji je po Kalendaru obuka iz opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja trebao biti održan 19.03.2015.godine se ODLAŽE.

O novom terminu svi prijavljeni će biti blagovremeno obaviješteni.

Održan sastanak UzK sa predsjednikom Udruženih sindikata državnih institucija Crne Gore

Dana 06.marta 2015.godine u Upravi za kadrove je održan sastanak sa gospodinom Veselinom Vujanović, predsjednikom Udruženih sindikata državnih institucija Crne Gore.

Sastanku su prisustvovale direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković i pomoćnica direktorice g-đa Jadranka Đurković.

Cilj sastanka je da se razmotri mogućnost edukacije javnih službenika iz Udruženih sindikata državnih institucija Crne Gore o procesu integracija Crne Gore u NATO sa posebnim akcentom na socio-ekonomske benefite ulaska Crne Gore u NATO.

Istraživanje o zastupljenosti manjina u državnim organima Crne Gore

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2015. godinu i Akcionim planom za Poglavlje 23. ‚‚Pravosuđe i temeljna prava‚‚ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u državnim organima.

Naime, Ustav Crne Gore u članu 79 tačka 10 jemči manjinama pravo na srazmjernu zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave. Takođe, Zakon o državnim službenicima i namještenima i Zakon o manjinskim pravima i slobodama daje iste garancije, kako u zakonodavnim tijelima, tako i u državnim organima i organima lokalne samouprave. Strategijom manjinske politike, kao izrazu političke volje Vlade Crne Gore za sveukupan odnos prema manjinskim zajednicama, ovo pitanje ima centralno mjesto. Ovakva potreba proizilazi i iz potreba i zahtjeva Evropske Unije.

Opširnije...

Seminar "Integracija Crne Gore u NATO"

Dana 26.februara 2015.godine u opstini Tivat održan je seminar na temu "Integracija Crne Gore u NATO" u organizaciji Uprave za kadrove i vladinog Komunikacionog tima za NATO.

Predavač na seminaru bio je dr Mehmedin Tahirović uz učešće gosta predavača ambasadora Republike Mađarske u Crnoj Gori Kristijana Poše. Ambasador Poša je govorio na temu "Iskustva i benefiti članstva Republike Mađarske u NATO". Ambasador Poša istakao je istorijske okolnosti i proces ulaska Mađarske u NATO, kao i stepen sigurnosti koji danas osjećaju građani Mađarske. Posebno se osvrnuo na prednosti članstva od momenta uključenja 1999. godine do danas.

Dr Tahirović je govorio o razlozima koji opredjeljuju ulazak Crne Gore u NATO, sa posebnim akcentom na teritorijalni integritet i suverenitet Crne Gore i u vezi sa tim negativna iskustva iz proslosti.

Na seminaru je učestvovalo 39 službenika opštine Tivat, odbornika iz lokalnog parlamenta i predstavnika javnih preduzeća i Uprave policije u Tivtu. Učesnici su pokazali visok nivo interesovanja za ovu temu posebno u dijelu koji se odnosi na benefite članstva Crne Gore u NATO. Pored navedenih učesnika seminaru su prisustvovali predstavnici lokalnih medija opstine Tivat.

Foto galerija

  Crna Gora

 

UPRAVA ZA KADROVE


U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2014. godinu i Akcionim planom za Poglavlje 23. ‚‚Pravosuđe i temeljna prava‚‚ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u organima državne uprave i službi Predsjednika Crne Gore, Skupštine Crne Gore, Vlade Crne Gore.

Opširnije...

Otvoren ciklus obuka na temu "Integracija Crne Gore u NATO"

Dana 25.02.2015. godine u Upravi za kadrove je otvoren ciklus obuka na temu "Integracija Crne Gore u NATO" i realizovana prva od 8 planiranih obuka na pomenutu temu koju već par godina realizuju Uprava za kadrove i vladin Komunikacioni tim za NATO.

Polaznicima obuke se obratila direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković koja je ukazala na značaj organizovanja obuka na ovu temu, Nacionalni koordinator, ambasador Vesko Garčević koji je imao izlaganje na temu "Dosadašnji rezultati i budući koraci do punopravnog članstva Crne Gore u NATO", kao i pukovnik dr MehmedinTahirović koji je i stalni predavač na obukama na ovu temu.

Obuci je prisustvovalo 30 službenika iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Generalnog sekretarijata Vlade.

 Foto galerija

Ciklus obuka na temu "Integracija Crne Gore u NATO"

Uprava za kadrove i vladin Komunikacioni tim za NATO nastavljaju sa realizovanjem obuka na temu "Integracija Crne Gore u NATO" i u 2015.godini. Otvaranje ciklusa i prva od 8 obuka biće 25.02.2015.godine u Upravi za kadrove sa početkom u 09:30h. Polaznike će pozdraviti direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković i Nacionalni koordinator za NATO, ambasador Vesko Garčević.

Obuka je namjenjena službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde i Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Predavač na obuci je pukovnik docent dr Mehmedin Tahirović.

OBAVJEŠTENJE

Seminar „Opšti upravni postupak" koji je planiran za 18.02.2015.godine ODRŽAĆE SE 20.02.2015.godine u Upravi za kadrove s početkom u 9:30.

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU SEMINARA

Seminar na temu „Opšti upravni postupak" koji je predvidjen za 18.02. 2015.godine se odlaže. Informacije o novom terminu će biti naknadno postavljene.

Prezentacija novog Zakona o upravnom postupku

Uprava za kadrove i Ministarstvo unutrašnjih poslova, uz tehničku podršku IPA projekta "Jačanje kapaciteta upravljanja EU sredstvima i opštih upravnih procedura" finansiranim od strane EU, organizuje šest prezentacija novog Zakona o upravnom postupku.

Pored Podgorice, prezentacije će se realizovati u dvije opštine i to u Bijelom Polju i Tivtu.

Na prezentacijama će učestvovati starješine organa, predstavnici iz redova visoko- rukovodnog kadra, predstavnici sudova, tužilaštava, područnih organa za prekršaje sa centralnog i lokalnog nivoa.

Cilj održavanja ovih prezentacija je da se predstave novi instituti ovog zakona, obaveze organa kod implementacije novog zakona, intenzivne obuke koju će Uprava za kadrove organizovati za javne službenike koji će voditi upravni postupak na svim nivoima javne uprave. 

 

Foto galerija

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU SEMINARA

 

Seminar na temu „Javni nastup" predvidjen za 13.02.2015.godine ODLAŽE SE za 26.02.2015.godine. Mjesto i vrijeme održavanja seminara ostaju isti.

Počela realizacija indijskog programa tehničke i ekonomske saradnje u okviru projekta ITEC

Ministarstvo vanjskih poslova Indije je u julu mjesecu objavilo poziv za višemjesečne obuke u okviru projekta ITEC „ Indijski program tehničke i ekonomske saradnje" za akademsku 2014/2015. Program je namijenjen službenicima visoko rukovodnoog kadra, ekspertsko – rukovodnog kadra i ekspertskog kadra. Obuke se sprovode u saradnji sa preko 40 instituta iz Indije, a neki od njih su: Institut za menadžment(HM), Institut za masovne komunikacije (IIMC), Nacionalni institut za preduzetništvo i razvoj malih i srednjih preduzeća, Univerzitet stranih jezika i dr. Kursevi se odnose na sledeće oblasti:

Opširnije...

Izrada regionalne komparativne studije na temu "Metodologija za izradu Strategije reforme javne uprave na zapadnom Balkanu"

Regionalna škola za državnu upravu (ReSPA) najavljuje izradu regionalne komparativne studije na temu "Metodologije za izradu Strategije reforme javne uprave na zapadnom Balkanu", te održavanje drugog sastanka PAR mreže (Public Administration Reform/Reforma javne uprave), koji će se održati 26 i 27 januara o.g u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, u prostorijama hotela "Europa".

Prvi dan događaja će biti posvećen navedenoj studiji, uz prezentacije nacionalnih inputa, diskusiji o tome kako najbolje iskoristiti rezultate istraživanja, te načinu na koji ReSPA može doprinijeti poboljšanju Metodologije i sadržaju Strategije reforme javne uprave na zapadnom Balkanu. Tema drugog dana najavljenog dvodnevnog događaja će biti nacionalni i regionalni akcioni planovi - u svijetlu SEE 2020 Strategije, te pitanju kako postići sinergiju u cijeloj regiji. Takođe, definisaće se uloga ReSPA u daljnjim aktivnostima vezanim za reformu javne uprave.

Događaj je namjenjen visoko rukovodnom kadru u državnoj upravi, koji su u poziciji da utiču na proces donošenja odluka u svojim institucijama.

Opširnije...

Praksa u Upravi za kadove na osnovu Ugovora fakulteta Malme Hogskola Švedske i Uprave za kadove Crne Gore

Filip Lancia kao student III godine fakulteta Malme Hogskola iz Švedske od 1.09.2014. do 09.01.2015. obavljao je praksu u Upravi za kadove na osnovu Ugovora fakulteta Malme Hogskola Švedske i Uprave za kadove Crne Gore.

U navedenom periodu upoznao se sa nadležnostima i poslovima Uprave za kadrove kao centralnog organa za upravljanje kadrovima u Crnoj Gori.

Mentor Filipa Lanice je bila Milena Purlija, pomoćnica direktorice u Upravi za kadrove, koja je pripremila program za praksu i pratila rad kroz dnevnik o Filipovim aktivnostima.

Opširnije...

Sastanak sa predstavnicima Policijske akademije

Dana 15.01.2015.godine sa početkom u 12h u Upravi za kadrove je održan sastanak sa predstavnicima Policijske akademije. U ime Policijske akademije sastanku su prisustvovale Milica Pejović – direktorica, kao i Jelena Tomić – službenica u sektoru za medjunarodnu saradnju a u ime Uprave za kadrove - Svetlana Vuković, direktorica, ; Jadranka Djurković, pomoćnica direktorice; Djuro Nikač – pomoćnik direktorice; Milena Purlija – pomoćnica direktorice; Blazenka Dabanovic- načelnica sektora za planiranje I razvoj stručnog usavršavanja ; Marina Šaković - Viša savjetnica III u Sektoru za obuku I razvoj kadra, odsijek medjunarodna saradnja.

Tema sastanka je bila unapredjenje saradnje izmedju Uprave za kadrove i Policijske akademije.

Na sastanku su dogovorene smjernice budućeg djelovanja ove dvije institucije koje izmedju ostalog podrazumijevaju potpisivanje Sporazuma o saradnji kao i izradu Akcionog plana.

Unapređenje saradnje UzK - državni organi

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA DRŽAVNIH ORGANA U CILJU UNAPREĐENJA SARADNJE IZMEĐU UPRAVE ZA KADROVE I DRŽAVNIH ORGANA NA KOJE SE PRIMJENJUJE ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

Dana, 25.12.2014. godine u Upravi za kadrove, održan je sastanak sa predstavnicima državnih organa.

Sastanku su, u ime Uprave za kadrove prisustvovali direktorica Uprave za kadrove, Svetlana Vuković; pomoćnik direktorice za Sektor za postupak oglašavanja i praćenje sprovođenja propisa, Đuro Nikač; načelnica Odsjeka za praćenje sprovođenja propisa, Biljana Petrović Nedović i načelnica Odsjeka za sprovođenje internog, javnog oglasa i javnog konkursa i selekciju kandidata, Vladana Miranović.

Opširnije...

Radionica na temu "Izrada kadrovskog plana"

Održana radionica na temu "Izrada kadrovskog plana"

U Upravi za kadrove je dana 5.12.2014.godine održana radionica na temu "Izrada Kadrovskog plana"

Cilj ove radionice je bio upoznavanje državnih službenika sa zakonskom obavezom pripreme i izrade kadrovskog plana na nivou državnog organa, metodologijom za pripremu i izradu kadrovskog plana koju je pripremila Uprava za kadrove, kao i sa načinom popunjavanja tabela i izrade obrazloženja kroz praktičan rad. Takođe, na radionici je utvrđen krajnji rok u kojem državni organi treba da dostave nacrte kadrovskog plana Upravi za kadrove a to je 15.01.2015. godine, nakon čega Uprava za kadrove treba da objedini i Vladi uputi predlog kadrovskog plana.

Radionici je prisustvovalo 20 službenika koji su zaduženi za izradu nacrta kadrovskog plana.

Predavači su bili iz Uprave za kadrove i to: Djuro Nikač i Milena Purlija , pomoćnici direktorice Uprave za kadrove i Mileva Todorović i Leonora Dedivanović, načelnice u Upravi za kadove.

Opširnije...

Strana 1 od 19

 

obavještenja

Obavještenja kandidatima - arhiva Datumi provjere sposobnosti, Rezultati sa postupka provjere sposobnosti >> >>
Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova; 27.03.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove, dana 26.01.2015. godine objavila za potrebe Ministarstva unutrašnjih pos... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Uprave za inspekcijske poslovei; postavljeno 27.03.2015.]   Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 02.02.2015. godine, za potrebe Uprave za inspekcijske poslove i Rang Listu za ... >>
Datum provjere sposobnosti [Vrhovno državno tužilaštvo; 26.03.2015] Poštovani kandidati,  Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 07.03.2015.godine objavila za potrebe Vrhovnog državnog tužilašt... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo unutrašnjih poslova; postavljeno 26.03.2015.]   Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 22.12.2014. godine objavila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslo... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Podrucni organ za prekrsaje u Podgorici; postavljeno 26.03.2015.]   Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 16.02.2015 .godine., za potrebe Područnog organa za prekršaje u Podgorici i Rang Listu za izbor kandida... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Generalni sekretarijat Vlade; postavljeno 26.03.2015.] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 18.02.2015 .godine., za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Rang Listu za izbor kandidata, koj... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstvo unutrašnjih poslova; postavljeno 26.03.2015.]   Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 01.12.2014. godine, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, i Rang Listu za izbor kandidata, koju j... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo finansija-Uprava za igre na sreću; postavljeno 25.03.2015.]   Poštovani kandidati,   Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br.02/1-112/15-2384/2 koji je Uprava za kadrove 23.02.2015. godine objavila za potrebe Minist... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva finansija- Poreske uprave, postavljeno 25.03.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa, koji je Uprava za kadrove 02.03.2015. godine objavila za potrebe Ministars... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije, postavljeno 24.03.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 29.12.2014.godine objavila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslo... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Uprava za inspekcijske poslove, 24.03.2015]   Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 26.01.2015. godine, za potrebe Uprave za inspekcijske poslove i Rang Listu za izbor kandidata, koju je ut... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije; postavljeno 24.03.2015.]   Poštovani kandidati,  Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/14-12511/2 koji je Uprava za kadrove 08.12.2014. godine objavila za potrebe Minist... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije;postavljeno 24.03.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 01.12.2014. godine objavila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova -... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo unutrašnjih poslova; postavljeno 24.03.2015.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa, koji je Uprava za kadrove 29.12.2014. godine objavila za potrebe Ministars... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo ekonomije, postavljeno 24.03.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 09.02.2015. godine objavila za potrebe Ministarstva ekonomije, za radno mj... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije; postavljeno 24.03.2015.]   Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/14-12509/2 koji je Uprava za kadrove 08.12.2014. godine objavila za potrebe Ministar... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Sekretarijat za razvojne projekte, 24.03.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 26.02.2015. godine, za potrebe Sekretarijata za razvojne projekte, i Rang Listu za... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, 24.03.2015]   Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 26.01.2015. godine, za potrebe Ministarstva saobraćaja i pomorstva, i Rang Li... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije; postavljeno 23.03.2015.]   Poštovani kandidati,   Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove, dana 01.12.2014. godine objavila za potrebe Ministarstva unutraš... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo unutrašnjih poslova; postavljeno 23.03.2015.]   Poštovani kandidati,   Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove, dana 08.12.2014. godine objavila za potrebe Ministarstva unutraš... >>
Datum provjere sposobnosti [Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju; postavljeno 20.03.2015.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu između državnih organa koji je Uprava za kadrove, dana 16.02.2015.godine objavila za potrebe Osno... >>
Datum provjere sposobnosti [Zavoda za hidrometeorogiju i seizmologiju; postavljeno 20.03.2015.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa koji je Uprava za kadrove, dana 02.03.2015.godine objavila za potrebe Zavod... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Osnovno državno tužilaštvo Podgorica, 20.03.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 09.02.2015 godine., za potrebe Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici koj... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki, postavljeno 20.03.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 16.02.2015. godine, za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, i Rang Listu za izbor ... >>

Specifični programi obuke

specifichan program obuke

Publikacije

publikacije_mix_2_new

Korisni linkovi

KORISNI_LINKOVI
You are here: Home