Montenegrin

E-mail adresa Štampaj

Obuka

Seminar 

Naziv:
INSPEKCIJSKI NADZOR
Datum održavanja:
22.10.2013 
Lokacija:
Uprava za Kadrove - Podgorica
Kategorija:
Seminar

Opis

Cilj obuke: Sticanje novog i proširivanje stečenog znanja o ulozi inspekcijskog nadzora i o pravnom okviru u kome se vrši inspekcijski nadzor;Obnavljanje stečenih znanja o načelima inspekcijskog nadzora, obavezama, ovlašćenjima i odgovornostima inspektora, pravima i obavezama subjekata nadzora i drugih lica u postupku nadzora, kao i praktično sprovođenje postupka inspekcijskog nadzora; Ujednačavanje prakse u vršenju inspekcijskog nadzor

Ciljna grupa: Državni službenici koji vrše inspekcijski nadzor (inspektori), kao i drugi zainteresovani službenici i namještenici.

Sadržaj obuke: Praktična primjena Zakona o inspekcijskom nadzoru; Korelacija ovog sa drugim srodnim zakonima;Saradnja sa organima i institucijama u postupku inspekcijskog nadzora;Primjeri iz prakse;Radionice; Praksa Upravnog suda; Praksa Vijeća za prekršaje;Uporedna iskustva.

Kontakt osoba Uprave za kadrove:Olivera Perkovic

Mjesto održavanja

Lokacija:
Uprava za Kadrove   -   Sajt
Ulica:
Jovana Tomaševića 2A
Poštanski broj:
81000
Grad:
Podgorica
Država:
Montenego
Država:
Država: me
You are here: Obuka Detalji - INSPEKCIJSKI NADZOR